جواب و پرسيار   8ـ ناسخ و منسوخ.

   9ـ مُحكم و متشابه.

   10ـ اسباب النزول.

   11ـ تفسير.

   12ـ تأويل.

كتێبێن علومێ قورئانێ

   زانايێن دينى گه له ك ژ مێژڤه ده ست ئاڤێتنه نڤيسينا كتێبێن علومێ قورئانێ و حه تا نها ژى، نڤيسين ڤێ ده رحه قێ دا به رده وامه.

   فهرستا ئبن نه ديم كو يێك ژ كتێبێن گه له ك كه ڤنه، ل بن 22 سه ردێرادا ناڤێ گه له ك كتێبا و نڤيسه رێن وا نڤيسينه كو ده رحه قێ علومێ قورئانێ دا كتێب ته ئليف كرنه.

   * ئه ولين كتێب ڤى ده رحه قێ دا كتێبا ئه بولقاسمێ نيشابورى يه كو ل صالا 245 هجرى دا وه فات كريه، بناڤێ «التنبيه عه لى فضل علوم القرآن».

   هه لبه ت ئه ڤ كتێب نه هاتيه چاپ كرن و چ نوسخه ژى ژێ نه هاتنه ديتن، تنێ ناڤێ وێ ل هنه ك كتێبا دا هاتيه نڤيسين.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 next