پرسیار و خه لات ژ مه، به رسیڤ ژ هه وهچره ژ بو موسلمانا موسلمان تێت گوتن؟ و گه لو موسلمان و مؤمن یێک تشتێ ئان د گه ل هه ڤ فه رق هه نه؟

مروڤه کی کو ئنکارا خودێ دکت چره ژێره دبێژنێ کافر، و گه لو ل کوردی دا ده ما دبێژن «بلا که فارا گونه هان به» کوکا که فارێ و کوفرێ نه یێکه؟

منافق یانی چه و چره بو مروڤێ ئه شکه ره ئسلام قه بول کری و ل دلێ خوه دا باوه ری نه ئانی یه تێت گوتن مونافق؟

مه عنا شه یطان چیه و چره ئه ڤ ناڤ لێ هاتیه کرن؟ و شه یطان و ئبلیس چ فه رق د گه ل هه ڤ هه نه؟

شه ریعه ت ب چ مه عنایێ یه و چره ئه ڤ ناڤ لێ هاتیه کرن؟

مه عنا «الله اکبر» چیه؟

شه ڤا قه درێ چ شه ڤه که و چره ژێره تێت گوتن «قه در»؟

زه کات ب چه مه عنایێ یه؟

«صه ده قه» چیه؟ و چره ئه ڤ ناڤ لێ هاتیه کرن؟ و ژ مه هرا ژنا را ژی «صداق» تێت گوتن گه لو ئه ڤا هه ر دوکا پێوه ند د گه ل هه ڤ هه نه؟

مه عنا سه لام دانێ چیه؟ «السلام علیکم»back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next