پرسیار و خه لات ژ مه، به رسیڤ ژ هه وههنه ک دبێژن، ئسلامه تی دینێ شور و شه مشیره، ژ خه له ت ده رێخستنا وان را مروڤ چ ده لیلا دکارت بینت؟

گه لو باوه ریا ب خاته میه تا پێغه مبه رێ خودێ شه رطێ ئیمان و باوه ریێ یه؟

قورئان ژ بونا به نی ئسرائیل دبێژت «فضلتکم علی العالمین» حال حاله باوه ریا مه موسلمانا ئه ڤه کو: ئومه تا پێغه مبه ر قه نجترین ئومه ته، ته فسیرا ڤێ ئایه تێ چه وانه؟

ئایه ت که ره م دکت: «یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی» ته فسیرا ڤێ ئایه تێ چه وایه؟

گه لو قورئان ژ بونا هدایه تا هه می مروڤان هاتیه خارێ؟ ئه گه ر وه ره نگه چره ئایه ت که ره م دکت:  «هدی للمتقین». و دبێژت: « و لا یزید الظالمین الاخسارا».

صراط و سبیل د گه ل هه ڤ چ فه رق هه نه، و چره ل قورئانێ دا صراط موفره د و سبیل جه مع هاتیه بکار برن؟ و نور و ظولمه ت ژی ب ڤی پێکی ژی هاتیه ئاخفتن (نور، موفره د__ظلمات، جه مع)؟

قورئان دبێژێ: ل قورئانێ دا ئایه تێن ئه شکه ره و موته شابیهـ هه یه؟

چره ل فاتحێ دا «إیاک نعبد» ب شکلێ جه مع هاتیه بکار برن نه موفره د؟

ب چ ده لیلی دبێژن قورئان دوجارا نازل بیه، جاره کی پێکڤه ل یێک جاری دا و جاره ک دی ژی پچو پچو و قه ت قه ت؟ چه فه یدا؟

نازل بینا پچو پچو هه یه، ده ما جاره کی دا هات خارێ سه ر قه لبێ پێغه مبه ر ما نه به سه؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next