بژاره يا شعرانكه سێ محنه ت دى و فرقه ت ڤه خارى جورعه يا هجرێ گرێ وان تێ بحالێ من دڤێ هجران و زه جرێ دا

بداما موحبه تێ به ندم خه ده نگا فرقه تێ دل نوهت بشوبهێ مُرغێ نيم به سمهل دهه ڤ وه رتێم دخوێنێدا

بروسكا باطنى دا دل د پێتێ سينه وى وه ربو كٌودێ بێتن ته بێتا دل دناڤ وێ نار و پێتێ دا

ژ ئولفێ شوبهه تێ زولفێ مه دام له و بێ قه رارم ئه ز كو جانێ من عه زيز ئيرو چو و دل وێ دئولفێ دا

ژ مه حبوب دوركرم چه رخێ فه له ك وێ پر هلاڤێتم نزانم دێ لكودت من دڤێ ده وران و چه رخێ دا

حه بيبێ بێ خه طا كوشتم بده ريا فرقه تێ ئاخر ژ وێ روژێ دزانى من كو يار ئه و تير لجه رگێدا

گه لو ديسا ببينم ئه ز چرايێ وه صله تێ هلبت بصوژم شبهێ په روانێ دبه ر وێ نور و شه وقێ دا

بده ر بێ كه وكه با صُبحێ لمه شرق زُهره طالع بت زوحه ل دور بت بشه ش بُرجان و وندا بت دغه ربێدا

ژ قُندُس زُهره په يدا بت ژ هه ندس موشته رى بێت ده ر سپيدى دت ڤريّايێ شه فه ق دت قامه تێ پێدا

*back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next