بژاره يا شعرانپه رده يا سه ر دل هلينه بێژه بالله حه قى يێ روژێ هه يڤێ دسه مائێ مه له كێ فرده وسى يێ

زه رى يا من حورى يا من جان فدا و گوهرى يێ

دلبه رى حورى مسالى سه حه رى دێم كه وكه بى صورگولى وه ك جه وهه رى هه م شكه رى شيرين له بى

كه وسه رى هه م زه مزه مى هه م ئابێ حه يوان مه شره بى شه ربه تا جه نّاتێ عه دنى وه ك نه باتى عنه بى

ماوه رى ريحان و ده رمانێ برينێ كٌه زه بى ئه ز غولامێ دێم نظامێ خاصمانێ نه سه بێ

روژێ هه يڤێ دسه مائێ مه له كێ فرده وسى يێ

زه رى يا من حورى يا من جان فدا و گوهرى يێ

شه كه رى قه ند و نه باتى له ب شرينى شه ربه تى ده ڤ كه نى صور گه رده نى صه نه مى ديم حه ره مى

به ژن زراڤى كه مه را ناڤى ژ صُنعا قودره تى لاف خه ده نگى وه ك تفه نگى چاڤ غه زالى وه ك شمالى

بخودێ حه تا هه بن بێژن لوێ به ژنا ته تێ روژێ هه يڤێ دسه مائێ مه له كێ فرده وسى يێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next