بژاره يا شعران*

ژواديێ ئه يمه نێ دلبه ر نزام ئه نگوشته ك إظهار كر كو خوه ش ئه نوار و به رقن ئه و ته جه لاّ بون د طورێدا

قرانا زوهره يێ من دى دبه ر عِقدا ڤريّايێ ژبه ر وێنان دبێژم عه كسه هێژ كه فتى دجامێدا

*

بچين وه ردان ژ گولزاران كو ئه غياران بده ست خارن ژ مه خصوصانێ ده رگاهێ دوعا من ئه و دهه جرێدا

بته شريفا خوه ئه ز خوه ندم ژ لوطفێ به نده نيشان كر خه لات و شه فقه ت و دلدان شوكر خازين كوبا خوێ دا

مه هادر سه جده يا شوكرێ لوى عه ردێ موقه دّهس بر بموژگانێن خوه دور سوفت ئه نى مالى لعه ردێ دا

* * *

داغا دل ژ قه صيدا 12

من د دل كٌوڤان هه زارن داغ و كه يبه ر بێ حه ساب محنه تا وه ردێن بخارن وين د دلدا صه د نوشابback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next