بژاره يا شعراندعا بو ميرێ بوٌتا - ژ قه صيدا 98

ئه ى شه هنشاهێ موعه ظّهم حه ق نگه هدارێ ته بێ سوره يێ ئنّا فه ته حنا دور و مادارێ ته بێ

دائيما مه نزلگه ها سورا ته بت بوجا شه ريف طالعێ فه رخونده وو به ختێ سه عيد يارێ ته بێ

سه بعه يێ سه يّاره و نه ه  چه رخێ سه رگه ردان بڤێ گه ردش و ده ورێ عه جه ب ده ر خدمهت و كارێ ته بێ

ماهتابا ده وله تێ يه په رتووه ك شه معا ته بێ ئافتابا ره فعه تێ به رقه ك ژ ئه نوارێ ته بێ

* * *

ژ ڤه ه ونانێن مه لا ئه حمه دێ خانى

به يتكێن ئه ولێ ڤه برێن نوبهارا

چه ند كه ليمێن غه ريب

القطعة فى بحر المتقارب المقصورback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next