بژاره يا شعرانهه چى ژ دنيايێ به رداشته دامه ن بو بێ شوبهه دناڤ عامێ ئه فراشته گه رده ن بو

9ـ مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن

گه ر ته دڤێتن كو به رابه ر نه بتن كه س بته را علمێ بخون هه م عه مه لى تو بكه صنعهت ژ خوه را

10ـ مفتعلن، مفتعلن، فاعلن

هه چى كه سێ علمه كى قه نج خوه نديه ده وله ته گه ر وى بئه صل زانيه

11ـ مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن

دفه صلا نوبهارێ ده دگه ل دلبه ر بچين گه شتى ژ ئه و خوه شتر عومر نابت قه وى ئه و حال لمن خوش تێ

12ـ فعولن، فعولن، فعولن، فعول

معلم بلا دل وه كى به ربتن دڤێتن كو شاگرد دلبه ر بتن

* * *back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next