بژاره يا شعرانگه له ك شال جه وهه ر و زيبا گه له ك ئه طلهس گه له ك زيبا گه له ك سيم و گه له ك شيبا مه هاڤێتن بكر نالى

بكر نالى مه هاڤێتن هه مى يه ك يه ك هلاڤێتن گه لوكى بيت كو ناڤێتن حه بيبه ك چارده ه و سالى

مه گه ر هه ر من دڤێ دلبه ر دوصه د علمان بكم ئه زبه ر ژ خه لخالان دبت ئه بته ر مه لا مه قصودى خلخالى

مه لا مه قصودێ من خاله نه مولك و مه نزل و ماله نه علمێ قاله ئه و حاله مه حاصل كر بئه بدالى

مه حاصل كر بخێزانى بموشتاقى و حه يرانى وه كى گه نجا د ويرانى مه په يدا كر بره مّالى

بره مّالى مه په يدا كر دلێ غه مگين مه پێ شاكٌر نَقِىُّ الخَد، مه ئازا كر وه كى پيرا دوصه د سالى

نَقِىُّ الخدّ و لِحيانِنْ به رات و ئه مر و فه رمانن بطوفرا بنبشانن دده ست خه طّاطى ده لاّلى

دده ست ده لاّلێ دا من دى روخێ كاغه ز سه مه ر قه ندى خه تێ كوفى نوقه ط هندى كتێبا حوسن و شه كّالى

كتێبا حوسن و دلبه ر بو خه تێ الله اكبر بو مه لايێ كو ژ ئه زبه ر بو لته ختێ دل دبت والى

لته ختێ قه لبى سولطانه دلێ وى عه رشێ ره حمانه وه كى خانى نه نادانه دزانت ئه و بئه حوالىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next