بژاره يا شعرانژ ئه حوالى خه به رداره بصورهت شكلێ دلداره د باطن عه ينێ ديداره تعالى شأنه العالى

* * *

   ديسا مه نسوبێ ئه حمه دێ خانى يه و مه لا محه مه د ئه مينێ ناڤ برى دايه من.

گه نجا ل دلدا

دا ظه ن نه به رن كو ئه م خه موشين ئه م به سته ده هان و پر خروشين

گه نجا مه ددل گه وهه ر تژى نه هه ر چه ند عه يان خه زهف فروشين

شاهين، بخهف مه لو بسه زييا ظاهر ژ خوه ئه م په لاسى پوشين

مه جمه ر صفه ته مه جسم و جان عود دل ئاته شه دائيما بجوشين

مه يخانه بهشته حوره ساقى كه وڤه ر مه يه له و ڤه باده نوشين

بێ ه وده نه لافه لو كو خانى دنيا گه ر و ئاخرهت فروشينback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next