بژاره يا شعرانبژاره يه ك ژ ديوانا په رتو هه كٌارى

موناجات

مه فخه رێ عاله م موحه مه د ئه ى شه هێ عالى جه ناب ئه ى په ناهێ عاصيان ئه ى صه درێ ديوانا حساب

سه روه رێ ئه ولادێ ئادهم سه يدێ خَيْرُالاْنام بادبه رجانێ تو هه ردهم صه د صه لات و صه د سه لام

من ژ عصيان و گوناهان ره ش كرى سێصه د كتاب نێ په ناهێ من تويى ئه ى پادشاهێ كامياب

تو شه فاعتكه ژ بو من سه يدى يَوْمَ الْقِيام گه رچه ئه فعالێ دمن تێكرا خه طانه ناصه واب

ئه ز دكم هێڤى ژ خه لاقێ كو عاله م چێكرى به نده يێ عاصى كو عُمرێ خو دْ گوناهاندا برى

ب حورمه تا ناڤێ موحه مّه د دێ خلاس كى ژ ئاگرى گه رچ بو هنده گوناهان نينه وى گوفته ك جه واب

يا ئلاهى من ژ گوناهان ده فته ره ك وافر هه يه پێشه مانم بێ حوكم من نه فسه كا كافر هه يه

قه ت نزانيتن دحه شرێ دوزهخ و ئاگر هه يه له و ژ عصيانان ڤه ناكت كافره ئه و ئجتنابback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next