بژاره يا شعرانيا ره بى من ره ش كرن سێصه د هه زار ده فته ر گوناه  كاغه زا خێران به ياض[2] و يا شه ران يێكسه ر سياه

ده ر دو عاله م نينه من غه يرێ ته يا ره بّێ په ناه  پادشاهێ پادشاهان صاحبێ يَوْمُ الْحِسَاب

* ژ روپه رێ 43

ئلاها پر دكم شه رمێ ژ ئه فعالێت دبه دكردار ژ خێر و نيكى و قه نجى نه ن يه ك زه رّه من ده ركار

ئه گه ر حه تا قيامه ت ئه ز بكم هژمار و بنڤيسم ژ عصيانا كو دێ ره ش بن هزاران ده فته ر و طومار

قه وى لايق عه زابێ مه سه زاوارێ عقابێ مه قه نينن من په ناهه ك دى ژ غه يرى ته ئه يا جه بّار

ئه گه ر تو من موعه قّهب كى ب عه زابێ خوه موعه زّهب كى گه له ك جه  تێ هه يه لاكن بنێر ئسمێ خوه يێ غه فّار

ئه گه ر چ پر گونه ه كارم ژ ذُنوبان پر گرانبارم زه ليلم بێ مه ده د كارم ژ خێران پر فه قير ژارم

وه لى ره حما ته بێ پايان خه زينا ته تژى غوفران هزاران شبهێ من خێزان بره حما خو دكى مالدار

* ژ روپه رێ 117back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next