بژاره يا شعران* ژ روپه رێ 8

جاره ك بنێره عاله مێ كى ما نه كه فته ماته مێ جن و مه له ك يا ئاده مى هه ر يه ك بيه ك كردارى چه رخ

كه س نينه ژێ تالان نه بو يا مال ره به ن تالان نه بو يا گرتيێ خالان نه بو، هه رچى ده مه ك بو بارێ چه رخ

سولطان و پاشا و وه زير، ئاغا و شاه  و خان و مير كى ما نه بو ژار و ئه سير ئه نجاما ڤێ غه داره چه رخ

ئه و صاحبێت قه سرا بلند ئه و په هله وانێت باكه مه ند ئه و شه هسه وارانێت دگوند كوشتن هه مى جه زاره چه رخ

* ژ روپه رێ 112

عه رشێ ره حمان

گه ر دل چ سه خته ك قائمه سه يداك و عالم لازمه فه هما روموزان موشكله كه شف ئه و نه كت مه عزوره دل

دل عه رشێ ره حمانه بزان حه ملا ئه مانه ت تێ نهان بو خازنێ كه نزا گران بئسمێ حه ق مه ئموره دل

جاره ك بچاڤێ ره حمه تێ ره سمه ك ژ ره نگێ شه فقه تێ بێخه جهێ ڤێ زه حمه تێ له ورا گه له ك ره نجوره دلback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next