بژاره يا شعران   هه روها لازمێ گوتنێيه كو ئه ڤاهه تنێ بژاره يه، نه به رهه ڤ كرنا ڤه ه ونانێن هه مى شاعرێن كوردا. و ئه م دكارن ڤێ بێژن كو ئه ڤ كار ڤه كرنا ده رگه هى يه بو نڤيسه رێن گرانقه در كو كارێن ژ ڤێ پێكێ بكن، ڤێجا هێژ باشتر و قه نج تر.

سه يد عه لى يێ حوسه ينى بوتى

1380 هجرى، روژى

2001 زايين

بژاره يه ك ژ ديوانا مه لايێ جزيرى

قه صيدا يێكێ

مه دحێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)

ژ قه صيدا 3

ژ قه صيدا 4

ژ قه صيدا خه م و شاهىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next