بژاره يا شعرانئه ده بێن خارنێ

نمێژ

دعا ئاخريكا نه هجولئه نامى

بژاره يه ك ژ نه هجولئه ناما مه لا خه ليلێ سێرتى

موحه مّه د ره سوله خودێ ئه و هنار ژ بو ئنس و جنّ و مه له ك بێشوار

بدينێ وى دينێ دى مه نسوخ بون كه مال و فه ضل ژْ بو مه پێ زێده بون

خودێ ئه و كٌره خاته مێ ئه نبيان ولێكن ئه وه سه روه رێ ئه تقيان

ئه وى عه بدولاٌ بابه دا ئامنه مه دينه مه كه مه ولده مه دفه ن

ژ نه سلێ قوره يشه ژ توخمێ عه ره ب نوبووهت د صالا چلێ دايى ره ب

سسيێ دى كو بورين ئه و بو ره سول مه كه ه  بو خوه ده ه  سالى دى كر قه بولback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next