بژاره يا شعرانژ مه كّێ بئالێ مه دينێ ڤه چو لوێ ده ه  بوارن ژ دنيايێ چو

* * *

نيشانێن به ده نى و رومه تى

لوى قامه ته ك موعته دل بو له طيف نه كورت و نه دِرێژ نه زه خم و زه عيف

نه ره ش و سپى صوهره كى ئه سمه رى موده وه ر بو وه جه و رهێن ئه نوه رى

ئه وى چاڤ و برهێن موكه حه لّ هه بون ژ ده ه  طايى شه يباوى نه زێده بون

بروژ و بشه ڤ هه م لپێش و لپاش وه كى يه ك ددى حاشه ئنكار و حاش

* * *

معراج

ژ كه عبا مونه وّه ر خودا له يله كى بره مه سجدولئه قصا وى له حظه كىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next