بژاره يا شعرانهه مى ئه نبيا لێ جهڤان وێ ده مێ لوێ بو ئمامێ ئه وێ عاله مێ

ژ وێ ئه و بره سدره تولمونته ها بقاسێ دو قه وسان ببال وى گها

* * *

پێخه مبه رێن خودا

هه مى داء و بابێ د پێخه مبه ران به رينه ژ ئه نواعێ كوفر و شه ران

چهار و صه د و بيستْ هه زارن نه بى رُسُل سێصه د و سێزده هن ئه ى ئه بى

د قورئانێ بيستن دگه ل هه شتێ دى كُتُبْ صه د ته مامن دگه ل چارێ دى

ژ وان هه رچى تشتێ كو خارج دبێ نه پيسه ئه لهم به لكى پێ خوه ش دبێ

نه ئه هلن گونه ه كار و عه يبدار و ژن ژ پێخه مبه رى را، وه لى قسمێ ژن

دبن كو وه لى بن كراماتێ ڤان ددنيايێ حه قن مه به ضدّێ وانback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next