بژاره يا شعرانژ پاش هه فتێ سالان نه قل دێ ببت د قه برا ره سولێ مه مه دفونِ بت

أيَئجوج و مه ئجوج پر هه يبه تن دگه ل «دابَّة الأرض» روژ ده ركه تن

ژ مه غربڤه ئه و كو ژ وێ ده ركهڤت ده رێ ته وبه ئێ دێ لمه داكهڤت

حه ديسا ده جالى هه مى حفظ كن مودامى ژ فتنا وى ته عويذ كن

* * *

به حسا قيامه تێ

خودێ دێ ئه وان فانيان عه وده كت لعه رضا حسابا خوه حازر بكت

درێژ كت صراطێ لسه ر ئاگرى وه ضهع كت شه هينێ لدوڤێ پرێ

بدت ده ستێ راستێ كتاباهنان بده ستێ چه پێ يا هنان بێ گومان

حسابا گوناهان ژ خه لكێ بكت خرابان و قه نجان پێ فه رق بكتback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next