بژاره يا شعرانئه ڤان دێ بفه ضلا خوه ده رباز كت ئه وان دێ دنارێ ده واقع بكت

هه چى جه نّه تى دێ ژ حه وزێ ڤه خون هه مى جه هنه مى هه ر حه ميمێ ڤه خون

گونه ه كار پاشێ دێ ژێ ده ركهڤن تو جارانِ كافر بده رناكهڤن

ظولم نينه عه دله هه چى ئه و بكت د مولكێ خوه دا ئه و ته صه رّوف دكت

لهه ر يێك ژ مه كافره ك وى هه يه بفه ضلا خودێ ئه و فدايێ مه يه

مروڤێ گوناهێ مه زن هه ر كرى موحه قه ق نه ن ئه و ژ بو ئاگرى

موعه ذّب دكت يانه ئازاد كت ژويرا ئو خه لكێ شه فاعه ت دكت

ژرێڤه موحه مّه د شه فاعه تچيه د پێڤه هه چى كو خودان قه نجى يه

ژبو شه هدێ مه عنا ئهڤن بالتَّمام ئه وه له فظێ مه شه ورێ به ين العوام

وه نينه تو پێ ڤانى موئمن نه بى وليكن بئنكارێ كافر دبىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next