بژاره يا شعرانموره تهب دبيتن لأعضا ژ ڤان پرافت تو گوهدێره خاصما لسان

كه لامێ دزێده كه لامێ به طال خصوصه ن دحه قان مراء و جدال

بصه نعهت خه به ردان و فه حش و دژوين لتشتانِ له عنه ت بخه لكێ كه نين

سرا خه لكێ گوتن، دره و ده ريه مين غناء شعر و وه عدا ده ره و ئه ى ئه مين

دو عه زمانى و غه يبهت و مه دح و زهم نه مامى حه ريفى كرن دهم بدهم

سوئالێ دزێده جه وابا عه وام نه زانينه خه طا دفه حوا كه لام

علاجا ئهڤانه خه به ر قه ط نه دان مودامى زكركى بقه لب و لسان

* * *

ده رمانێ ڤا نه خوه شى يان

تو ده رمانێ حرصێ قناعهت بزان ژ مه حسودى رابێژه مه دح و دوعانback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next