بژاره يا شعرانئاگرێ جداهيێ ژ قه صيدا 7

داغا دل ژ قه صيدا 12

دعا بو ميرێ بوٌتا - ژ قه صيدا 98

بژاره يه ك ژ ديوانا مه لايێ جزيرى

قه صيدا يێكێ

نه وايا موطرب و چه نگێ فغان ئاڤێته خه رچه نگێ وه ره ساقى حه تا كه نگێ نه شويين دل ژ ڤێ ژه نگێ

حه ياتا دل مه ياباقى بنوشين دا به موشتاقى ألا ياأيُّها السّاقى أَدِرْ كَأساً و ناوِلْها

كو كاتب دێمى جه دوهل كت شكه سته خه ط موسه لسهل كت ژ يه ك حه رفان موفه صّهل كت كيه ڤێ موشكلێ حه ل كت

دزانى رودو عود ئه وهل چ تاڤێتن سرود ئه ول؟ كه عشق آسان نمود اول سپس افتاد مشكلها

بقورئانێ بئاياتێ ئه گه ر پيرێ خه راباتێ ببێژى سه جده بن لاتێ موريدێن وى دبن قاتێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next