بژاره يا شعراننمێژ

ژ بوته خودێ چێكرن ئه ڤ نمێژ ئه ون يێ نه هێلن ببى تو قرێژ

تو را به نمێژێ بقه لبه ك گوشاد بطرس و بهێڤى ئه يا ذاالرّشاد

بته عظيم و هه يبهت، حضور و حه يا ته ده بّور بكه خوه ندن و هه م دوعا

گه له ك منه تێ هلگره تو ژ وى كو ئزنێ ته دايه تو ئاخڤى وى

* * *

درێڤه دعايێ دمه روى بكه نمێژا خوه ژى هه ر جه ماعهت بكه

* * *

وه كى كو ژ فه رزه ك ره ها بوى تو ژ فه رزا دوێ را موهه يّا به تو

* * *back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next