بژاره يا شعران* * *

ڤه ه ونانێن عرفانى يێن سه يدا مه لا

عه بدوره حمانێ بوهتى

نالينا دل

هشێدارى

چه ند به يته ك عرفانێ ژ سه يدايێ مه رحوم سه يد مه لا عه بدوره حمانێ حوسه ينى يێ بوهتى

نالينا دل

ره حمێ بكه ئيرو تو لده ردێ مه فه قيرا قه يدێ ڤه كه جاره ك تو ژ قه لبێ مه ئه سيرا

ئه ى پادشه هێ به گله ر و سولطان و ئه ميرا ئه م زانى ته قودرهت هه يه سه ر جومله عه سيرا

به هره ك ته ژ عشقێ كر نه صيبێ مه حه قيرا مه حروم كرى ئه م پێ ته ژ دنيايێ ره بى ئه ڤ برينا لدلێ كٌول دڤێ ده رمانى هه بێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next