بژاره يا شعرانمُريد اَر بى بَصَرْ نَبْوَد ز فرمانش بِدَرْ نَبْوَدْ كه سالك بى خبر نَبْوَدْ ز رسم و راهِ مَنزِلها

شه ڤێ ظولماتِ ده ريايێ ژ مه وجان قه ت خه به ر نايێ شكه ستى كه شتيان بايێ عه جاجێ وێ شه فه ق دايى

ژ حه رفان ماه  و سالێ ما نه هات دَر شكلێ فالێ ما كجا دانند حال ما سبك باران ساحلها

* * *

مه دحێ پێخه مبه ر(صلى الله عليه وآله)[1]

ئسمێ ته يه مه كتوب دديوانێ قدهم دا حه رفه ك قه له مێ علمێ بته قويم ره قه م دا

ئه شكال و خه طێن دائره يێ نوقطه يێ علمن ئه ڤ نه قش و مسالێن د خه يالاتێ عه دهم دا

ميم مه طله عێ شه مسا ئه حه د ئائينه صفه ت كر لامع ژ عه ره ب به رقێ لفه خّارێ عه جه م دا

دا شاهدێ ئه سما بهه مى وه جهى بناسين يه ك مه ستێ صه نه م كر بيه كى نه قشێ صه نه م دا

يه ك گرتيه زولفێ وه يه كى خالێ نومايى ئائينه بئه سكه نده رى و جام بِ جه م داback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next