بژاره يا شعرانئه و ئه مرێ ته بورى ژ ئه زه ل قالو به لا وێ روژێ ته جێكر موسلم و شێخ و مه لا

كافر و فاسق و ظالم، عوله مائو و جوهه لا هنگێ ته نڤيسى قه نجى يو ده رد و به لا

ميزانه ك ته دانى بكشينت عه مه لا دائما شوكرێ دكن ئه م دينێ حه ق به هرا مه بێ

ئه ڤ برينا لدلێ كٌول دڤێ ده رمانى هه بێ

ئبليس ته ل عه ين كٌر چكو سه جده نه برى سهب لوقمه كى ئادهم ته ژ وێ دورى كرى

قابيله برا كوشتى لسه ر كوفرێ مرى كافربيه فرعه ون، بده ليلا ظاهرى

يه حيا ئو حوسه ينن ظالما سه ر ژى كرى ئه ڤ هه مى راستن وه لاكن ئه مرو فه رمانا ته بى

ئه ڤ برينا لدلێ كٌول دڤێ ده رمانى هه بێ

وێ موحبه تا كو ئه م كرى مه ندوبێ عبادا ئه م پێ دمرن قه ط نه بى حه وجێ تو جه لادا

حاصل بكه يا ره ب ژ مه را جومله مورادا يوسف ته ژمن دوركرى وندا دبلاداback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next