بژاره يا شعران



ئه ز هشتم دڤێ حوزن و غه مێ دغا دلادا صوتى ته بوێ ئه م ژ ڤێ جه رگ و كه زه بێ

ئه ڤ برينا لدلێ كول دڤێ ده رمانى هه بێ

يا ره ب مه نه هێله دئه نين و كه سه رێ جاره ك مه ده رێخه ژ كٌولان و كه ده رێ

وه صلێ ده مه زوٌكا بكه نيزنگ سه فه رێ زێده نه كه سه رمه تو غه مان و غه ده رێ

نيزنگه كو بمرن ئه م ژ عشق و ئه سه رێ ره حمه تا خالق كڤيره لازمه ل سه ر مه هه بێ

ئه ڤ برينا لدلێ كٌول دڤێ ده رمانى هه بێ

ئێش و مه ره قامه ژ ته بارێ كه ره مێ ئه ڤ داغێ فراقا مه لسه ر ده رد و غه مێ

ئه ڤ حه سرهت و كه ربا مه وه كى زين و مه مێ ئه م زانى ته دامه ژ فراقا حه كه مێ

مه جنون كرى ئه م پێ ته ژ عشق و ئه له مێ عاشقێ نورا ته بينه ئه م وه كى په روانه يێ

ئه ڤ برينا لدلێ كٌول دڤێ ده رمانى هه بێ



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next