بژاره يا شعرانهشێدارى

ئه ى برا رابن ژ غه فلهت    ته وبه كٌن ب عشق و موحبّهت دانه بينن پاشێ زه حمهت    روژه كى طه نگى هه يه

ته وبه كى ژ قه لبێ خوه بينن    گوتنه ك صافى ده رينن هه ر دنێ هندك ببينن    واره كٌى بێ فه يده يه

غالبێ عومرا مه دينه    شێست و كێمتر، زێده نينه مه هده را مرنێ تو نينه    له و شه ديد و ده عوه يه

گه ر ببينين هه ر جوان بن    روژ وصالێن مه هه زار بن پاشى هه ر دێ ژ رح جدا بن    هه ر كه فه ن به هرا مه يه

ئه لئه مان دنيايێ ناسكٌن    عاله مێن بورى قياس كٌن حه قيێ ژ خوه را لباس كٌن    دا ببينن - × - له زه يه

حاكم و پادشاه  و ميرا    فاسق و شاه  و وه زيرا ب قه در و مال و پر عه شيرا    قه ط نه دا وان فه يده يه

گه ر مريدى ئه ڤ تنێ بيا    ب تز به و شاش و رهێ بيا هه ركه سێ ل حه شرێدا ببيا    روسپى يێ ره بّێ خوه يه

ب حيله ئو سحر و مه مانى    ناگهێن وى ره بّێ بانى حيله بازێن ڤى زه مانى    قه لبێ وا ره ش په رده يه

شه رمى يو له وم و عه زابێ    قه بر و ميزان و عتابێ طه نگيا روژا حسابێ    هون بزانن حه ق وه يهback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next