بژاره يا شعرانئه و قيامه ت هه ر ده ما بێ    ناكێ كه س پرس و جه وابێ كا براء و دا و بابێ    هه ر دفكرا خوه ده يه

قيامه ت روژى گرانه    جه هنمه تێ دا عه يانه مه ژ به ر وێ ئه لئه مانه    خه وف و طرس و غه وغه يه

قه نجى و خێر و ثه وابێ    كى بكٌت ئه و وندا نابێ طه نگيا روژا حسابێ    هون بزانن هه ر وه يه

مه حكه ما وى پادشاهى    گه ر نه دت مه تو جه زايى ئه و به سه د حالا خودايى    بێته مه يه ك له ومه يه

ل مه حكه ما وى ذولجه لالى    مه له ك و نه بيێن لبالى وى ژ ته ئه وكن سوئالى    كا جوابا ته چيه

هون ژ مه وتا وان صه حابا    هه م ژ مرنا داء و بابا وان ره سول و خوه ى كتابا    بگرن هه ر عه بره يه

ساخى يا وان بێت كرينێ    دحاله تێ سه كرات و شينێ سه روهت و مال ئه م ددينێ    ملك و تالان فديه يه

هه ى ئه جه ل بێ ئه م رجاكن    مولك و مالێ خوه فداكن شێخ و عالم ته ڤ دعاكن    ناچنن يێك له حظه يه

مه له كێ مه وتێ ده لاله    كه نگێ بێ ناگێ سوئاله ئه ڤ جوانه يانه كٌاله    بێ مه جال و موهله يه

ئه و ده ما بێ بێ مه جاله    ئه زيه تا مه وتێ ل بال مه ژ به ر وێ ناله ناله    وه ختێ سه كراتا مه يهback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next