بژاره يا شعرانعاشقێن چه شمێ ته يێ نازك له طيف هه ى دبن ئاڤا حه ياتێ گه ر هه بت

جان دخازى وه ره دا ئه ز جان بدم گه ر هه زار روح و ره وان تێدا هه بت

طه لبه ياته جه رگ و مێلاكا مه يه وه ره قه صّابێ ئه گه ر سكّين هه بت

بخودێ دائم خيالا من تويى بال ته يه قه لبێ مه حه تّا قه لب هه بت

دشهب و روژێ مه نينن خواب و خوور گه ر ژ ته يێك له حظه يێك فرقه ت هه بت

قه ده مه ك ئاڤا حه ياتێ من نهڤێت شه ربه تا وه صلاته يێك جورعه هه بت

وه ره ده ستێ مه دگوتا ئه ى عه لى دره قاسێ ساز و به ندا ته هه بت

* * *

جه فايا مه عشوق

ژ قه صيدا 7 يا ديوانا عشق و هجرانback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next