بژاره يا شعرانحه تّا مرنێ ئه م رسوانه بحوبّێ هجراته بسه ردا ئه م كٌرنه عه لامهت

* * *

عومرێ مه عه به س چو يێك جار مه طه واف كر ڤێ جارێ ژ وه صلێ قه صدا مه شه هادهت

* * *

گه ر بێيى طه واف كم وان خالێ لئه برو من كه عبه و ئه سوه د پێنينه تو حاجه ت

ئاهێن ته لدل وه ك به رقێنه عه لى له و شعرا ته ژ عشقێ قه ت ناكه ئصابه ت

* * *

چه رخامه ده وران دايه چه پ

ژ قه صيدا 48 يا ديوانا عشق و هجران

ئه ى هه وار ديسا كرم ئه ز خه سته و دين غوربه تێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next