بژاره يا شعرانبه لكى عه لى جاره ك ببين ديسا تو ضدّێ غوربه تێ

* * *

دنيا غه له ط

قه صيدا 22 ژ ديوانا عشق و هجران

ڤێ غه فله تێ ئيرو كرن وندائێ رێبارێن غه له ط

مه جنون و بێ سه ودا كرن به ردانه ڤێ دنيا غه له ط

تهڤدا وه رن گه لى برا ل قه لبێ خوه دا هلكٌن چرا

مێزه بكن كانێ چرا تێ واركٌرى دنيا غه له ط

وارێ خوه تێدا دا نيه رێ ل موحبه تێ شاش كريه

ژێ خه وف و ترس راكريه ره ش كريه ڤێ دنيا غه له طback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next