بژاره يا شعراندێ بێژه قه هّارێ كه بير ئه ى عاصى يێ بێ ده سته گير

ئه ى ژار و مسكين و فه قير تو هاتى كا دنيا غه له ط

نينن ته وێ روژێ ڤه واب ده ڤ گرتيه نادت جواب

يان وێ به دهل ته دت جواب خلاس بكت دنيا غه له ط؟

رابه عه لى حازر بكه كٌاروانه كٌى ته دبير بكٌه

بو وێ رێى ته خصيص بكه ته ركێ بكه دنيا غه له ط

* * *

قه لبێ شكه ستى

ژ قه صيدا 2 يا ديوانا عشق و هجران

ناخوشم ديسا دنالم ده رد و ئێشان و جه فا زێده بون ئيرو لحالم هه زلين شه وق و صه فاback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next