بژاره يا شعرانخه لقێ موسلمان ئه و ته مام مان بێ خودان و بێ ئمام

سه ر عه رد و وارێ خوه ته مام هه ر ئه و دكێشن غوربه تێ

ڤێ غوربه تێ ئه م ژار كرن بێ ئعتبار وصار كرن

ژ خه لكێ را ئه م بن بار كرن فه رياد ژ ده ستێ غوربه تێ

خونامه خه لكێ ته ڤ مژى ئه م مانه بێ عه قل و مه ژى

وندا كرن دينێ مه ژى ئه ى واه  ژ ده ردێ غوربه تێ

ئه م داغ كرن شبهێ په زا هه م كه زخاندن وه ك ره زا

يه كمه نه هشتن بێ جه زا هاوار ژ به ر ڤێ غوربه تێ

بێ دينا ئه ڤ دين راكرن ئه م ته ڤ ژ هه ڤدو صار كرن

برا ل برا دوشمان كرن ئه ى واخ ژ ده ست ڤێ غوربه تێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next