بژاره يا شعرانگوش بعامى مه ده ته ركێ مه دامى مه ده أكثرهُم فِى غُمى أغْلَبُهُم فِى عَما

حه رف ژ يه ك بونه فه صل گه ر ببرى وان بئه صل حه رف دبت يێك خه ته ك خه ت كونه ما نوقطه ما

وه حده تێ موطله ق مه لا نوره دقه لبان جه لا زور دڤێ مه سئه لێ ئه هلێ دلان شوبهه ما

* * *

ژ قه صيدا خه م و شاهى

من دى صبا دايى سه حه ر مادارێ به درێ كٌر دوكٌه ر قه وس و قه زهح ژێ هاته ده ر ديسا بزُلفان را ته با

ئيرو ژ مه ل به درا ته مام عه نبه ر فشان بن صه د سه لام ئه ى هُد هُدێ شيرين كه لام ئه هلا وه سه هلا مه رحه با

من دلبه ره ك وه ك دور هه يه مه حبوبێ شيرين سور هه يه حوسن و جه ماله ك پور هه يه به لقيس صفه ت مه سكه ن سه با

*

بێژ ئه و شرينا سور په رى دور دانه يا ئه ز موشته رى كا عه هد و پێمانا به رى؟ بێ فايده چون شوبهێ هه باback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next