بژاره يا شعرانهه م دگوتا چ بخازى تو ژ من دێ بدم گه ر تو بكى ته ركێ ژ من

گوتى سه يّد: يا دخازم ئه وه لا تو سه رێ ئيمام بدى من ئه وه لا

هه م بدى ئيزنێ بخونم خوطبه كٌى ده ركهڤم سه ر منبه رێ ئه ز روژه كى

گوت يه زيد: من هه ر دو قه ولێ ته قه بول پاشێ رونشتيه ئه و نه جلێ ره سول

راويان كريه روايه ت ئه و وسان رادبو مه جلس بلاڤ بو ئه و هه مان

صبهى رابو ئه و موئه ذّن دا صه لا رادبو ئبن شه هيدێ كه ربه لا

هاتيه مزگه فتێ ئه و كاتێ كه رهم ئه و گولوستانێ صه فا به زمى ئيرهم

هات يزيد مه روان دگه ل بو ئه و وه زير جومله هاتن مه سجدێ زار و كه بير

ئه و جه ماعهت وه ختێ حازر بون ته مام رابو سه يّد گوت يه زيدى ئه ى زه لاٌم

عه هد و په يمانا مه يا روژا به رێ ئه ز بخونم خوطبه كێ سه ر منبه رێback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next