بژاره يا شعرانموصوف بين ب ڤا تشتا

غه فله ت

بلاڤه ژ ديوانا سه يد عه لى يێ ئێرسى

ڤه ه ونانا 49

يێكاتى

شعره جه نابى مه لا خه ليلێ مشه ختى ژ ولايه تا ده وكێ

ئه ى موسلمانان بزانن هه ر تفاقه نوشدار[4] بوچ هون په رت و بژالٌن[5] بێ هه ڤالن ژێرى بار دل بريندارن بكٌوڤان، بو چيه داد و هه وار ناڤ ده ڤ و چه نگالێ گورگان، تارى شه ڤ ناڤ چار ديوار بێجگه[6] يێكاتى چ چاره مه نيه ئه ى دوست و يار

چاره يا ئسلامى ئه ى پير، دين و ته قوا و ده ست هه لى[7] خومراندن سودى نينه، پالڤه دان و ته نبه لى يێكه ئسلام، نه دو تايه سونى و شيعه ى عه لى ته فرقه مالمان خرابكر، شفتى خار و راكولى بوينه ژار و سه رد به ردا، بێ مراز و به نده وار

تاكو كه نگێ كێشه كێشه، ژێرى ئشكه نجه و تيتال ژێرى بارێ ژه نگ و ژارى، فه قر و جه هل و تفت و تال ببنه ژين ئسلامى ئازا، هه ل بده ين فند و شه مال

ـــــــــــــــــــــــــــ4-back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next