بژاره يا شعرانخه ط و خال

ژ قه صيدا 46 يا ديوانا عشق و هجران

سه لاما من لسه ر ته گولعزارێ دبوسم وان خه ط و خالان ته مامى

د صوبحو و هه م دما ه و و هه م دصالێ ببت قوربان ته جانێ من تمامى

موحه مه د موسطه فا ل به ختێ ته مه ئه ز شه فاعه ت يا ره سول الله دبێم ئه ز

ژ مير و پادشاهان هه ر تو شاهى ببت قوربان ته جانێ من ته مامى

ژ قبلا بو مه را تو قبله گاهى ببت قوربان ببت حه يران ته جانم

ژ ناڤا كه وكه بان ئه لبه ت تو ماهى ببت قوربان ته جانێ من ته مامى

چقاس قه طرێ دبارانێ ببارت ڤه هه ر يه ك را هه زار ره حمه ت ژ خودابت

لسه ر قه برا ته وو ئالێ ته دابت ببت قوربان ته جانێ من ته مامىback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next