بژاره يا شعران* * *

بولبولان صه دگول دچاڤن چاڤ لصه د گول دى دكن من دباغێ گولعزاران يێك گول و گولنارى به س

من دباغێ گول فروشان دى عه جه ب ره سمه ك غه ريب خار طه بعان گول دده ستن گولپه ره ستان خاربه س

* مه لايێ جزيرى

غه رقێ ده ريايێ گوناهين تشنه يێ لوطفا حه قين ره حمه تا ئاموزگار و شه فقه يا غه فّارى به س

ئه هلى دنيايێ سه راسه ر دوژمنين من بن مه لا پشته گيرێ من عه لى بێ حه يده رێ كه رارى به س

* مه لايێ جزيرى

گه لو ديسا ببينم ئه ز چرايێ وه صله تێ هلبت بصوژم شبهێ په روانێ دبه ر وێ نور و شه وقێ دا

* مه لايێ جزيرى

دلو مزگينه من شابه، كو سولطانێ مه دێ بێتن ژ من باوه ر كه په يغامێ سه حه ر مزگين بمن پێداback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next