بژاره يا شعران* مه لايێ جزيرى

موصوف بين ب ڤا تشتا

ژ علمێ بخونه هه چى واجبات حه ديثان و تفسير و هه م فقهيات

هه چى كو دخونى ژ بو وى بخون ژ ته دريس و روتبا دنێ را نه خون

*

ته ئه عضاء حه فتن[14] خودێ چێكرى كو پێ سه د بكى ده رگه هێ ئاگرى

لكه سبا حه رامى چرا ده ر د ده ى وه ضيع[15] خودێنه توضايع دده ى

هه چى لايقێ ره بّێ وانه، بكه كو شه هدێ نه دن ئه و عتابێ بكه

ئه وى چاڤ دايه كو پێ بفكرى دڤێ عاله مێ عبره تێ ژێ ب گرى

نه ظه ر كو حه رامه حه چى كو بكت ژ فه همێ و حفظێ خوه بێ حه ظ[16] دكتback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next