بژاره يا شعران*

گوهێ بوسماعا ژ وه عظ و حه ديس وها ره نگه قورئان و نُطقا ڤلِيڤ

ئه وه طاعه تا وى كو مه حفوظ كى خه به ردان و ده نگێ نه جس گوه  نه كێ

*

ئه وه نَفْعِ ئه زمانێ ته ئه ى زه كى كو جاره ك بخونى بوێ علمه كى

وها ره نگه قورئان و وه عظ و زكر حه ديسان و ئه مر و وه نه هيو شوكر

*

زكێ ته طه عامى دخوت حه ل دكت د غضوانِ خون و مه نى پر دكت

بخونێ تو ته حصيلا طاعه ت دكى بيادى بچوكان په يدا دكى

*back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next