بژاره يا شعرانمه لايێ جزيرى

غه رقێ ده ريايێ گوناهين تشنه يێ لوطفا حه قين ره حمه تا ئاموزگار و شه فقه يا غه فّارى به س

ئه هلێ دنيايێ سه راسه ر دوژمنێن من بن مه لا پشته گيرێ من عه لى بێ حه يده رێ كه رارى

 به س

مه لايێ جزيرى

   مه لا محه مه د ئه مينێ سێرتى ژ من را رێكريه و ل سه ر نڤيسيه كو ئه ڤ ڤه ونانه كه ژ فه قيێ طه يرا

غه فله ت

دلو جاره ك ژ خه و رابه لته روژ هاته ئێڤاره مه زانو به س د خه و دابه بنه ومێ را مه به ياره

لخو شيرين مه كه نه ومێ، مه ره نێزيكێ وى قه ومى ژ نه فسا خوه بكه له ومێ قه وى ئه و فعلێ خه سّاره

دلو نه وما مه ژێ به حسه به يانا غه فله تێ نه فسه نه هشتياره گه له ك ته حسه مه نيڤ خواب و مُردارهback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 next