بوستانێ كالو* * *

10) هه ركه س يا دلێ خوه دبيژٌت

   دبێژن، هوستايه كى كٌه ر، روژه كى ژ روژا مژولێ ديوار چێكرنێ بى، كه سه ك به ر را ده ربازبى و گوتێ: خودێ قووه ت بدت.

   ئه وى وه ره نگ گومان كر كو دبێژتێ: «ديوارى ته خوه هره»، نه رحه ت بى و ده ست ژ كارێ خوه كێشا و هات مالێ و گازى ژنا خوه كر و گوتێ: خودێ كوشتى يێ، زوكا خارنێ بينه، ئه ز وه سطهامه.

   ژنا وى ژى كو كٌه ر بى وه ره نگ گومانكٌر كو به حسا جلكٌ كرينێ دكت و گوتێ: فه رق ناكت هه ما تو كێژانێ بكرى باشه، ره نگێ وێ ژى هه ما بلا ل سه ر كه يفا ته بت.

   پاشێ ژنكێ به رێ خوه دا كه چا خوه يا كٌه ر و گوتێ: كه چامن، تو چ دبێژى؟ بلا جلكێن چه وا بكرت؟ كه چكێ گومانكر به حسا مێركرنا وێيه، ڤێجا گوت: هه ما هه ر دو ژى باشن، فه رق ناكت، چ كورمه تێ من بت و چ ژى پسمامێ من بت، لسه ر ڤيانا ته و بابويه.

   ڤێجا كه چك رابى چو بال داپيركا خوه يا كٌه ر كو مه شوه ره تێ ڤێرا بكت و ژێ بپرست كانێ كيژان ژ كورمه ت و پسمام باشتره بو وێ؟ گوتێ: داپير! ئه ز دگه ل كى بزه وجم؟ كورمه ت ئان پسمام؟ داپيرێ ژى وه ره نگ گومانكر كو ده رحه قێ خارناوێ دا خه به ر ددت، ڤێجا گوتێ: هه چى نه رمتر باشتر.

* * *

11) گولاڤ فروش و به رده ستكێ دوبين(حه ول)

   دبێژن: يێكى گولاڤ فروش به رده سته ك گه له ك باش و قه نج هه بى، ئه ما ئه ڤ به رده ستك ژ حه ولێن دوبين بى، يانى ژ وا حه ولابى ئه وێن يێك تشتێ، دو جارا بهه ڤرا دبينن.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next