بوستانێ كالوSeyda_14@hotmail.com

بناڤێ خودايێ ره حمانێ دلوڤان

   خوه ندڤانێن فه رهه نگ دوست، سلاما خودێ لسه ر هه وه بت.

   ئه ڤ نڤيسوك ژ چه ند چێروكێن عبره تێ، شيره تێن دێ و بابا ل ئه ولادا و مه سه لێن باب و باپيرا پێك هاتيه، وه پێشكێشه بو هه مى هه وه خوه ندڤانێن عه زيزێن كورد. هێڤى ئه وه فه يده تێدا هه بت و هون طامى ژێ هلينن و بو مه دعا بكن.

خزمه تكارێن فه رهه نگ و ئه ده بێ ل

بنگه ها سه يدا

1423 ه . هه يڤى

2002 ز

چێروكێن عبره تێ

ناڤه روك:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next