بوستانێ كالو   دبێژن جاره كى ژ جارا دو پشيكا قه ته ك په نير ديتن و گوتن ئنصاف ئه وه ئه م ب عداله ت لخوه لێكڤه كن، به لێ ئختلاف كه ت ناڤ وان و نه كارين ب ئاوايه ك وه ره نگ ل خوه لێك ڤه كن كو هه ر دو پێ رازى ببن.

   لناڤبه ينا هه ردوكادا قه ره بالغ چێبى و رابين هه ڤ، ئه ما پاشى را گوتن ئه م بچن بال مه يمونێ بلا لمه لێك ڤه كت.

   هه ردوك رابين چون بال مه يمونێ و قه تێ په نيرى خوه دانين به ر و گوتنى: جه نابێ مه يمون! تو خێرا خوه صولحه كى بێخه ناڤ مه و ئه ڤى په نيرى لمه لێك ڤه كه.

   مه يمونێ خوه گرانكر و گوت:

   ئه ز نه وێرم، ئه ز دطرسم لێكڤه كرنا من نه ب عه داله ت بت و حه قێ يێكى ژ وه سه ر يێ دى ڤه بچت و ئه ز گونه هكار ببم، ئه زێ هنگێ روژا قيامه تێ چ جوابا خودايێ خوه بدم؟

   پشيك مان پێڤه و گوتن: ئله ه  دڤێ تو لمه لێك ڤه كى، ته چ ژ بێيه! ئه م رازينه و ئه مێ ته حه لال بكن.

   مه يمونێ ژى گوته وان طه رازيێ بينن، طه رازو ئانين، وه مه يمونێ په نير پێ ددانێ خوه كر دو قه ت و هه ر سه ر يه ك يێ طه رازيێ قه ته ك دانى تێدا، سه ره ك گرانتربى ژ سه ر يێ دى.

   ده ما ديت ئاليه ك گرانتره، ده ست ئاڤێت قه تێ گران و گه زه ك لێ دا و هنه ك ژێ خار و ديسا دانێ طه ره زيێ دا، ڤێجارێ قه تێ ئالێ دى

گرانتر هات، ده ست ئاڤێتێ و گه زه ك لێ دا و دانى سه ر جهێ وێ، وه كى ديتن ديسان قه تێ ئه ول گرانتر هات، وه مه يمونا گه ور ژ ڤێ راكر گه زه ك لێ دا و ژيادى راكر گه زه ك لێ دا و ده وام داڤى كارێ خوه.

   پشيكا، به رێ خوه دايێ مه يمونێ دل هه يه پێ ڤێ حيلێ په نير هه ميێ بخوت و بن لێڤێ خوه راژى ڤێجا لوا بكه نت، گوتنێ:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next