بوستانێ كالو   پيره گايێ به د عه مه ل، گه ل نێهگونا هاته كٌهلٌ.

   چێله كٌى ريتيه ب ده ستكٌێ بڤرڤه.

   چچكٌێن كه چا رستن ده ست ل مالبابێ سستن.

   چه هڤ ل گونێ مێرا كه ت، ئاگر به ردا ره ش گونێ خوه.

داركى تێخێ قونێ گولكى ددێ به ر بێهنێ.

   سه رێ هه ر تشته كى قه ده ره، ئه وێ خه ما بكێ كه ره.

   سوفيێ ره مه زانێ، وه ى كه رێ ل گارانێ.

   صه به، ژ قه ومێ خوه به.

   قسمه تێ گورى ل قونا شڤانێ بێ خهم دايه.

   قه درێ گولێ چزانێ كه رێ به ش، كه ربه ش دڤێ كه رێ ره ش.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next