بوستانێ كالو   طرا غه ريبێ گوندى يه.

   طر ل كوى، داس ل كوى.

   طرك و ده ه  طر، جهم قه شمه را يێكه.

   طرێن شه وط ژ كه رێ پشت گرموتێن.

   طرا خه لكێ نه خه شالێ خوه.

   طماهى ژ گوى پيستره.

   طه نور ب طر و فصا گه رم نابێ.

   كه سێ سيرا نه خوێ بێهن ژ فصا وى نايێ.

   كه سێ لسه ر سێ صنگا بله يزێ يێك وێ تێره هه رێ.

   كه سێ هه ڤالێ قژكێ بێ وێ نكلێ وى ناڤ گوى رابێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next