بوستانێ كالو   4ـ ئه ڤ ژى ژنه، خوه لى ل مالا منه.

   5ـ ئه ڤ لێلێيه هێژ لولومايه.

   6ـ ئه خلاقێ شيرى حه تا پيرى.

   7ـ ئه رزان كرو هه بان درو.

   8ـ ئه ز چيا تو چيا، وێ كى ژ گولكارا هه رێ گيا؟

   9ـ ئه ز دبێژم ده ڤ صفتو، ئه و دبێژێ ده ڤ كفتو.

   10ـ ئه ز نه كٌه وێن داڤێ ته مه.

   11ـ [ئه زێ هه رم دزيێ]، هه ى ديتن، ئه زم، هه ى نه ديتن دزم.

   12ـ ئه صل ئه وه بخوه بێ مه دح كرن، نه عه تار مه دحێ وێ بكێ.

   13ـ ئه گه ر بهق نه قورێ وێ بدرێ.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next