بوستانێ كالو   14ـ ئه گه ر پيرخێر كه ر بێ، شێڤێن ئينيێ زه حفن.

   15ـ ئه گه ر دار قه لِبى وێ هه ر بكه ڤێ.

   16ـ ئه گه ر شڤان حه ز بكێ وێ شير ژ نێريا بدوشێ.

   17ـ ئه گه ر گورى منه ت ژ بارانێ هه بيا وێ كه ڤلى ژ خوه را چێكر!

   18ـ ئه و خهم بلا بو وێ روژێ بت.

   19ـ ئه و حه وشه، به لێ نه ئه و ره وشه.

   20ـ ئه و سه رێ سه رى ژێ نه ئێشن بلا هه ره بن عه ردێ دا.

            ب

   21ـ بابێ حيلا تێر نه خاريه.

   22ـ بان، بانه، ما، ئاليك ده شته يێك زوزانه؟back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next