بوستانێ كالو   43ـ بويك ب دلێ زاڤايه.

   44ـ به حرا شينه به لێ ئاڤ تێنينه.

   45ـ به حر ب دهڤێ صه كى ناحه رمێ.

   46ـ به خت به ختێ ئه وله.

   47ـ به رئاش لبه ر ئاڤێ چويه، پرسا گرشادكێ.

   48ـ به رتيل به را نه رم دكن.

   49ـ به ر خوينا ئمام حوسه ين ناكه ڤێ پرسا خوينا كٌێچێ دكٌێ.

   50ـ به ركا خوه ژ ئاڤێ ده ر تێخێ.

   51ـ به روش دبێژێ ديزكێ، روطه نى! تاوك ل هه ردوكا كه نى.

   52ـ به رێ گران ل جيێ خوه دا باشه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next