بوستانێ كالو   53ـ ب زمانێ شيرين دلێ كه سێ نابێ برين.

   54ـ بير ب ده رزيێ نايێ كوٌلان.

   55ـ بێش، هات سه ر مالدارا، ئاڤێتن سه ر فه قير و ژارا.

   56ـ بى كٌوليلوكٌا ده رێ كه هنيێ.

   57ـ بێهنا دارێ ل دارێلل دچێ.

   58ـ بێهن ژ پيسيێ تێ.

            پ

   59ـ پاريك خوه ش چێتره ژ گايێ ره ش.

   60ـ پاريێ مه زن گه رى درێنه.

   61ـ پالێ پويشه.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 next